Вимоги до змісту і оформлення статей:

- рукопис подають до редколегії у вигляді текстового комп’ютерного файлу, обсягом не менше 5 сторінок; рукопис надсилається електронною поштою на адресу scinotesgeo@ukr.net або через систему он-лайн подачі рукописів.

- статті подаються українською або англійською мовами; вони мають бути оригінальними, не опублікованими раніше і відповідати темам розділів наукового збірника;

- стаття повинна мати визначену структуру: УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, резюме (обсягом не менше 100 слів тією ж мовою, що і стаття), ключові слова (не менше трьох), основний текст, список літератури, резюме (обсягом не менше 250 слів) та ключові слова англійською мовою. Англомовна анотація має бути інформативною (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальною (не бути калькою українокомовної анотації), змістовною (відображати мету статті, опис методів досліджень, стислий виклад основних результатів). 

- текст статті повинен містити такі необхідні елементи: постановка проблеми, формулювання мети (завдань), матеріал і методи досліджень, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки, список використаних джерел. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки обов’язкові.

Вимоги до оформлення електронного варіанту:

- електронна версія тексту виконується шрифтом TimesNewRoman (у редакторі Windows/Word – 6.0 і вище) розмір шрифту 14pt, інтервал 1,5, без переносів; поля з усіх боків по 20 мм, формат сторінки А4; назва файлу відповідає прізвищу першого автора (наприклад, yuschenko.doc)

- рисунки повинні бути інтегровані в документ Word, без обтікання текстом. Бажано уникати напівтонових рисунків - друкована версія журналу виходить у чорно-булому форматі; допускається оформлення рисунків у MS-Graph або Excel; при використанні графічних можливостей програми Excel необхідно видалити з файлу всю супутню інформацію та всі аркуші, що не мають відношення до діаграми;

- основний текст оформляють без використання оригінальних стилів, бажано уникати підтекстових зносок; він має бути ретельно вичитаний, не містити прихованого тексту, тексту розміченого кольорами;

-  бібліографічні посилання подають в цифровому вигляді у квадратних дужках ([1], [2-6]) відповідно до списку літератури у алфавітному порядку, уникаючи гіперпосилань, автонумерації та автоматично генерованих кінцевих посилань; список літератури просимо оформляти відповідно до нового стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.

Зразок оформлення статті Ви можете завантажити тут

Супровідні документи:

-  до статей окремим файлом додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання; ORCID iD, місце роботи, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;

Процес рецензування:

- подані рукописи надсилаються на рецензування за умови, що вони не містять плагіату, не були подані в інші видання, не були багаторазово подані до інших журналів і не були прийняті до публікації в інших журналах;

- після подання рукопису редакція підтверджує його отримання та первинну оцінку виконавчим редактором на предмет оригінальності, плагіату та наукових недоліків. Журнал має нульову толерантність до плагіату; будь-яка подана стаття, в якій буде виявлено акт плагіату, буде відхилена;

Вартість публікації:

-  Вартість публікації статті становить 40 гривень (1Є для закордонних авторів) за сторінку; для членів Українського географічного товариства - 30 гривень за сторінку.

Ключові дати:

Термін подачі готових до друку статей – до 15 квітня 2024 року. Матеріали надсилаються до редколегії електронного поштою scinotesgeo@ukr.net aбо через систему он-лайн подачі рукописів, а кошти - банківським переказом на карту MasterCard 5168745605879581 (Приватбанк).

Вартість публікації також можна оплатити поштовим переказом за адресою: Корнус Анатолій Олександрович, кафедра географії, вул. Роменська, 87, педуніверситет, м. Суми, 40002 до вказаної вище дати. Також матеріали і кошти можна подавати особисто: кафедра загальної та регіональної географії, кімн. 406, вул. Роменська, буд. 87, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, м. Суми. Можливі й інші варіанти оплати за домовленістю з редколегією. 

Дата виходу друкованої версії журналу - травень 2024 року. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають тематиці журналу або вимогам до оформлення статей. Всі статті проходять рецензування та перевірку на автентичність тексту.

Додаткова інформація:

Починаючи з 2018 р. редакція журналу "Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки" присвоює усім статтям цифровий ідентифікатор об'єкта DOI.

Сторінка журналу http://scinotesgeo.sspu.edu.ua

Електронна версія журналу безкоштовна і буде доступна на сайті видання та сайтах-партнерах. Розсилка друкованих примірників збірника здійснюється «Укрпоштою» або «Новою поштою» за рахунок авторів. Довідкова інформація та листування з редколегією за електронною адресою: scinotesgeo@ukr.net